JA slide show

СУРАЛЦСАН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

E-mail Print PDF

2005-2007 оны төгсөгчид

ä/ä

Îâîã íýð

Õàÿã

Ñàíõ¿¿æèëòûí õýëáýð

Ñóðãàëòûí

¿íýëãýý

1.

Êóëìåñõàí ªìèðãóëü

Áàÿí-ºëãèé àéìàã

Төрийн сан

91.5%

2

Ãîìáîñ¿ãýí Ä¿ãýðñ¿ðýí

Àðõàíãàé ªëçèéò

Төрийн сан

92.1%

3

Öýãìèä Äýëãýðìàà

Îðõîí Æàðãàëàíò

Төрийн сан

91.5%

4

Ï¿ðýâæàâ Ýðäýíýáààòàð

ÊÍÀÃ

Õóâü

87.9%

5

Ðàäíààáàçàð Øèíýõ¿¿

ÀÓ-íû Õ¿ðýýëýí

Õóâü

80%

6

Ãîìáîñ¿ðýí Ýðäýíýòóÿà

Ýíýðýë ýìíýëýã

Õóâü

80%

7

Íèñýõõ¿¿ Àëãèðìàà

Õîâä, Àëòàé ñóì

Áàéãóóëëàãà

91%

8

ßäàìï¿ðýâ Áîëîðìàà

ÁÃÄ, ÝÌÍ

Õóâü

90%

9

Ñîëîíãîñ Ãàíòóÿà

Äàðõàí Óóë, ª.Ý.

Õóâü

94.5%

10

Áàòäýëãýð Îþóíòóíãàëàã

Äîðíîãîâü àéìàã

Áàéãóóëëàãà

93.9%

11

Ñàíäàã Ýðäýíýñ¿ðýí

Äàðõàí Óóë, ª.Ý.

Õóâü

80%

12

Æàðãàëñàéõàí Áàòæàðãàë

Óâñ, ÀÍÝ

Õóâü

93.1%

13

Áàòòóëãà Áóÿíäýëãýð

Õîâä àéìàã, Öýöýã ñóì

Õóâü

90%

14

Íîðîâñàìáóó Ï¿ðýâäóëàì

Õóâèàð

Õóâü

90.3%

15

Ðýí÷èíäýæèä Áàòæàðãàë

ÁÃÄ ÝÌÍ

Õóâü

94.7%

16

Ä¿ãýð Ï¿ðýâäîðæ

Õýíòèé àéìàã, Òºâ

Õóâü

91.3%

17

Ï¿ðâýý Ýíõáàÿð

ÑÕÄ, ÝÌÍ

Õóâü

80%

2006-2008 ОНД СУРАЛЦСАН  ТӨГСӨГЧДИЙН  МЭДЭЭЛЭЛ

Сургалтын хугацаа  - 1.5 жил

Нийт багц цаг – 66 багц цаг

2006-2008 онд 1.5 жилийн хугацаатай нийт 9 эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч төгсөж сургалтын дундаж үнэлгээ  92%-  тай байна. 

2006-2008 оны төгсөгчид

ä/ä

Îâîã íýð

¯íäñýí çàõèðãàà

Ñàíõ¿¿æèëòûí õýëáýð

Ñóðãàëòûí

¿íýëãýý

1

Ýðäýíý-Î÷èð Àäúÿàñ¿ðýí

Äîðíîä àéìàã

Төрийн сан

80%

2

ªëçèéñàõàí Áàòòóÿà

Ñ¿õáààòàð àéìàã

Õóâü

93.5%

3

Ýíõæàðãàë Áàÿñãàëàí

Óëààíáààòàð õîò

Õóâü

90%

4

Òîéâãîé Ãýðýëòóÿà

Àðõàíãàé, Òàðèàò ñóì

Төрийн сан

94%

5

Äàâààíÿì ̺íõòóóë

Äîðíîãîâü àéìàã

Õóâü

91.5%

6

̺íõñàéõàí ̺íõçàÿà

Óëààíáààòàð õîò

Õóâü

97.5%

7

Ìÿòàâ Íàðàíáàéãàëü

Óëààíáàòàð õîò

Áàéãóóëëàãà

94%

8

Äóëàì Îþóíãýðýë

ªâºðõàíãàé, Áàò-ªëçèé ñóì

Áàéãóóëëàãà

98%

9

Ëõàãâàñ¿ðýí Ñîëîíãî

Óëààíáààòàð õîò

Õóâü

90.5%2007 - 2008 ОНД СУРАЛЦСАН  ТӨГСӨГЧДИЙН  МЭДЭЭЛЭЛЭрүүл мэндийн сайдын 179 тушаалыг үндэслэн хөдөө орон нутагт зайлшгүй шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч нэн их дутагдалтай байгааг харгалзан мэргэжил олгох 6 сарын сургалт зохион байгуулах тушаалын дагуу 6 сарын мэргэжил олгох сургалтыг 1 удаа хөдөө орон нутгийн 22 эмчийг сургаж төгсгөв.

Сургалтын хугацаа   - 6 сар

Нийт багц цаг – 22 цаг2006-2008 онд 6 сарын хугацаатай нийт 22 эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч төгсөж сургалтын дундаж үнэлгээ 87%- тай байна. 2007-2008 оны төгсөгчид /6 сар/

ä/ä

Îâîã íýð

¯íäñýí çàõèðãàà

Ñàíõ¿¿æèëòûí õýëáýð

Ñóðãàëòûí

¿íýëãýý

1

Äîðæ Àëòàíñ¿õ

ªìíºãîâü àéìàã Ñýâðýý ñóì

Төрийн сан

97%

2

Æàíöàí Àòàðòóÿà

Õýíòèé, ªìíºäýëãýð ñóì

Төрийн сан

90%

3

Áààòàðöîãò Áàòáàÿð

Ñýëýíãý àéìàã

Төрийн сан

89.5%

4

Áààòàð Áàÿðæàðãàë

Äàðõàí-Óóë àéìàã

Төрийн сан

86%

5

Áóëãàíáàò Áàòìºíõ

Óëààíáààòàð õîò

Төрийн сан

96.5%

6

ßäàì Áàäàìñ¿ðýí

Óëààíáààòàð õîò

Төрийн сан

96.5%

7

Ñîäíîìïèë Áàòöýöýã

Òºâ àéìàã Áàÿí-ªíäºð ñóì

Төрийн сан

87%

8

Ìÿãìàðæàâ Ãàíöýöýã

Äàðõàí-Óóë àéìàã

Төрийн сан

83%

9

×àäðàà Äàâààöýöýã

Äîðíîä àéìàã Áàÿí-Óóë ñóì

Төрийн сан

91%

10

Áàäàìðàã÷àà Äýæèäìàà

Áàÿíõîíãîð àéìàã

Төрийн сан

99%

11

Àìàíæàë Åðáîë

Áàÿí-ªëãèé, Áóëãàí ñóì

Төрийн сан

90%

12

Àáàé Ìóõòàð

Áàÿí-ªëãèé àéìàã Öýãýë ñóì

Төрийн сан

95.5%

13

Àìàðñàéõàí Íàíäèí-ýðäýíý

Äóíäãîâü, Ãîâü-Óãòààë ñóì

Төрийн сан

86%

14

Áàÿðàà Íÿìñ¿ðýí

Äîðíîãîâü, Óëààíáàäðàõ ñóì

Төрийн сан

94%

15

Ãàíæóóð Íàðàíöýöýã

Çàâõàí àéìàã Îòãîí ñóì

Төрийн сан

87%

16

Äàâàà Îþóíáóëãàà

Õîâä àéìàã Áóëãàí ñóì

Төрийн сан

86.5%

17

Ðàäíààæàâ Îþóí÷èìýã

Áóëãàí, Õóòàã-ªíäºð ñóì

Төрийн сан

85.5%

18

Æ .ªíºðæàðãàë

Õîâä àéìàã Öýöýã ñóì

Төрийн сан

96%

19

Ï¿ðýâ Ñýðýãëýí

Äîðíîä àéìàã

Төрийн сан

91.5%

20

Àãâààíñàíäàã Óäâàëöýöýã

Áàÿíõîíãîð àéìàã

Төрийн сан

99%

21

Áàÿñãàëàí Öýðýíõàíä

Àðõàíãàé àéìàã Õàéðõàí ñóì

Төрийн сан

905%

22

Äîðæäýðýì Ýíõòóÿà

Äîðíîä , Öàãààí-Óóë ñóì

Төрийн сан

94%

2009 - 2011 ОНД СУРАЛЦСАН  ТӨГСӨГЧДИЙН  МЭДЭЭЛЭЛЭрүүл мэндийн сайдын 28 тоот тушаалаар хөдөө орон нутагт зайлшгүй шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч нэн их дутагдалтай байгааг харгалзан төрийн сангийн зээлээр 8 хувийн зардлаар 10 эмч элсэн суралцаж төгсөв.

Сургалтын хугацаа   - 1.5 жил 

Нийт багц цаг – 66 багц цаг

2009-2011 онд 1.5 жилийн хугацаатай нийт 18 эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч төгсөж ЗГХА ЭМГ ын төгсөлтийн шалгалтанд 100 % тэнцэж эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн диплом олгогдов.2009-2011 оны төгсөгчид

¹

Ðåçèäåíò ýì÷ íàðûí íýðñ

¯íäñýí çàõèðãàà

Ñàíõ¿¿æèëòûí õýëáýð

1

Á.Áîëîðñ¿õ

Óлаанбаатар

Õóâü

2

¨. ×àíàãíÿíãàð

Óлаанбаатар

Õóâü

3

Í.Îòãîíáàÿð

Àðõàíãàé

Õóâü

4

Á.Áàéãàëìàà

Óлаанбаатар

Õóâü

5

Ã.Äýëãýðæàðãàë

Óлаанбаатар

Õóâü

6

Æ.Æàðãàëñ¿ðýí

Óлаанбаатар

Õóâü

7

Ø.Óëàìáàÿð

Óлаанбаатар

Õóâü

8

Æ.Îòãîíáàéãàë

ªìíºãîâü

Õóâü

9

Ò. Îäîíòóíãàëàã

Áàÿíõîíãîð

Төрийн сан

10

Á.Øèíýáàÿð

Çàâõàí

Õóâü

11

Ö.Ýíõáàò

Óлаанбаатар

Õóâü

12

Õ.Àðèóíæàðãàë

Äîðíîãîâü

Õóâü

13

Ð.Ñóâäàà

Ñ¿õáààòàð

Төрийн сан

14

Í. Ýíõæàðãàë

Óлаанбаатар

Õóâü

15

Ö.Ýíõöýöýã

Óлаанбаатар

Õóâü

16

Õ. Áèæèêåí

Áàÿí –ªëãèé

Төрийн сан

17

Ã. Áàÿðìàà

Õºâñãºë

Төрийн сан

18

Í.Áààñàíñ¿ðýí

Óлаанбаатар

Õóâü

2011 - 2013 ОНД СУРАЛЦСАН  ТӨГСӨГЧДИЙН  МЭДЭЭЛЭЛЭрүүл мэндийн сайдын 56 тоот тушаалаар хөдөө орон нутагт зайлшгүй шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч нэн их дутагдалтай байгааг харгалзан төрийн сангийн зээлээр 18 эмч элсэн суралцаж төгсөв.

Сургалтын хугацаа   - 1.5 жил 

Нийт багц цаг – 66 багц цаг2011-2013 онд 1.5 жилийн хугацаатай нийт 18 эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч төгсөж ЭМХТ ын төгсөлтийн шалгалтанд 100 % тэнцэж эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн диплом олгогдов.2011-2013 оны төгсөгчид

¹

Ðåçèäåíò ýì÷ íàðûí íýðñ

¯íäñýí çàõèðãàà

Ñàíõ¿¿æèëòûí õýëáýð

1

Болд Мөнбиш

Хэнтий аймаг

Төрийн сан

2

Төмөрбиш Бадамханд

Өвөрхангай аймаг

Төрийн сан

3

Наранбаатар Буянт

Ховд аймаг

Төрийн сан

4

Жамьян Буян-Оргих

Говь-Алтай аймаг

Төрийн сан

5

Нацагдорж Жавзанпагма

Хөвсгөл аймаг

Төрийн сан

6

Мужил Одонбаяр

Дундговь аймаг

Төрийн сан

7

Баярсайхан Нандинцэцэг

Хэнтий аймаг

Төрийн сан

8

Эрдэнэчулуун Цэндмаа

Улаанбаатар

Төрийн сан

9

Тойв Даваадолгор

Өвөрхангай аймаг

Төрийн сан

10

Монхор Хонгорзул

Улаанбаатар

Төрийн сан

11

Дашдэлэг Халиуна

Улаанбаатар

Төрийн сан

12

Ганзориг Алтанхуяг

Баянхонгор

аймаг

Төрийн сан

13

Хатанбаатар Ариунжаргал

Улаанбаатар

Төрийн сан

14

Сүх Уянга

Улаанбаатар

Төрийн сан

15

Баттулга Алтанчимэг

Улаанбаатар

Төрийн сан

16

Сүхбаатар Өлзий

Улаанбаатар

Төрийн сан

17

Эрдэнэбат Байгалмаа

Улаанбаатар

Төрийн сан

18

Наранхүү Баясгалан

Улаанбаатар

Төрийн сан

 

 

Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ 2019 оны 11 сарын үзүүлэлт


Шинэ Коронавирусийн "эсрэг хамтдаа"Бага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2020.01.23-ны өдөр 34 эх амаржсанаас 12 охин, 23 хүү, ихэр 1 мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

ЗАРЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Нярайн эмч – 1

3. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

4. Эх баригч - 4

5. Нярайн сувилагч – 2

6. Сувилагч – 3

7. Ариутгагч сувилагч - 2

8. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

110012
ӨнөөдөрӨнөөдөр88
ӨчигдөрӨчигдөр1887
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног88
Энэ сарЭнэ сар36988
НийтНийт1100120
Таны IP хаяг:3Dot229Dot142Dot175

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn