JA slide show
Ил тод Хүний нөөцийн ил тод байдал Хүний нөөцийн стратеги
Хүний нөөцийн стратеги

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ 2017-2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ 2017-2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Нэг.Хөтөлбөрийн нийтлэг үндэслэл

Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, нотолгоонд суурилсан эх барих эмэгтэйчүүдийн төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Эрхэм  зорилго: Ур чадвартай, нийгмийн баталгаа  нь хангагдсан, ёс зүйн төлөвшилтэй, эрүүл мэндийн ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллуулах

1.1.       Зорилго: Амаржих газрын  эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратеги

зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг удирдах, төлөвлөх,  бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, сургах, хөгжүүлэх, нарийн мэргэжлээр мэргэшүүлэх, нийгмийг баталгааг хангах тогтолцоог сайжруулах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харьцаа, хандлагыг сайжруулснаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх ур чадвар, мэдлэгтэй хүний нөөцийг бүрдүүлэх

1.2. Хөтөлбөрийн зарчим:

1.2.1.Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний хүний нөөцийн хөгжил, Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого, эрх зүйн баримт бичиг,  амаржих газрын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдсан байх

1.2.2.Эх барих эмэгтэйчүүд, нярайн тусламжийн хэрэгцээ, чиг хандлагыг өсөн нэмэгдэж буй нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэх

1.2.3. Амаржих газар эрүүл мэндийн ажилтнуудыг ажилд орохоос эхлэн сургах, хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

1.2.4. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын цалин хөлс, шагнал, урамшуулал, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний тогтолцоог ажлын ачаалал, гүйцэтгэл, ур чадвар, хариуцлагатай холбон оновчтой болгох

1.2.5. Ёс зүй, хариуцлага амаржих газрын хүний нөөцийн хөгжлийн салшгүй хэсэгт авч үзнэ.

1.3. Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа 2017-2019 он

1.4. Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь:

1.4.1. Байгууллагын өөрийн төсөв

1.4.2. Олон улсын байгууллагын хандив, тусламж

1.4.3. Төрийн болон төрийн бус байгууллагын тусламж

1.4.4. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн бусад эх үүсвэр

1.5. Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ

1.5.1. Амаржих газрын хүний нөөцийг 2017-2019 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнг тооцох зохиицуулалт болон дараагийн шатны төлөвлөлт хийх зорилгоор хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

1.5.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Даргын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг жил бүр шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хийж, удирдлагын  багт танилцуулна.

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт, хүрэх үр дүн

Дэлгэрэнгүй...
 

Хүний нөөцийн стратеги

E-mail Print PDF

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ  АМАРЖИХ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ 2017-2019

ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үйл ажиллагаа

Хариуцах эзэн

Хамтрагч байгууллага

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хүрэх үр дүн

2017

2018

2019

  1. 1. Хүний нөөцийн төлөвлөлт

 

 

1

Эх, нярай, эмчлүүлэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүний нөөцийн хэрэгцээг эмнэлгийн мэргэжилтний хорогдол, эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан амаржих газрын түвшинд төлөвлөсөн байх

 

 

Хүний нөөцийн алба

 

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

 

Ажилтнуудын ажлын ачаалал тэнцвэржиж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар дээшилнэ.

 

2

Амаржих газрын хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-5 жилээр боловсруулж жил бүр хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж тодотгох

 

Удирдлагын баг

Эрүүл мэндийн эдийн засагч

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

3

Хүний нөөцийн төлөвлөлтөд залуу мэргэжилтнүүдийн идэвх санаачлагыг өрнүүлэх үйл ажиллагааг тусгах

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

 

 

 

Хувь хүний оролцоо нэмэгдэнэ.

 

4

Амаржих газрын хүний нөөцийн хэрэгцээг төлөвлөхдөө “ Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа  MNS 6188:2010  стандарт”-ыг  баримтлах

 

Хүний нөөцийн алба

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар дээшилнэ.

 

5

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бүтэц, тоо, байршил, хуваарилалтын зохистой харьцааг хангах, сургалтанд хамруулахад шаардагдах хөрөнгийн тодорхой хувийг байгууллагын төсөвт жил бүр тусгах

 

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын ачаалал тэнцвэржиж, мэргэшсэн ажилтнууд нэмэгдэнэ.

 

 

6

Эмч, сувилагчийн харьцааг 1:2-т хүргэх чиг баримтлах, нэг эмч, сувилагчид ногдох эх нярай, эмчлүүлэгчийн тоог цөөрүүлж ачааллыг багасгах

Удирдлагын баг

 

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

  1. 2. Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил

 

 

7

Ажлын байрны шаардлагыг хангасан хүний нөөцийг цаг үеийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн бэлтгэх

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

 

 

Чадварлаг хүний нөөцөөр хангагдана.

 

 

 

8

АШУҮИС  болон Эрүүл мэндийн технологийн сургуультай хамтран ажиллаж эмнэлгийн мэргэжилтний захиалгыг өгч, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах

Хүний нөөцийн алба

Сувилахуйн алба

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сайжирна.

 

9

Төгсөлтийн дараах сургалтын агуулга, бүтэц нь шаталсан, тасралтгүй чанарыг хангасан, сургалтын дараа хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай  нь уялдсан байх

 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

 

 

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадвар дээшилснээр амаржих газрын тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ.

 

10

Нарийн мэргэжил эзэмших сургалтанд хамрагдах  эмнэлгийн мэргэжилтний сургалтын төлбөрийн тодорхой хувийг байгууллага хариуцах

 

 

 

Санхүү

 

 

 

 

 

11

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэрэг хамгаалах, мэргэжилдээ өсөх, магистр, доктрантурт суралцах боломжоор хангах

 

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

 

 

12

Нэн шаардлагатай  нарийн мэргэжил эзэмшихээр суралцаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг гэрээний үндсэнд цалинтай суралцуулах

Удирдлагын  баг

 

 

 

 

13

Гадаадад сургалтанд хамрагдах асуудлыг дэмжих

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

Ажилтнуудын мэдлэг, чадвар дээшилж, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд туршлагажина.

14

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн багц цагийн биелэлтэнд хяналт тавих, сургалт зохион байгуулах

 

Хүний нөөцийн алба Сувилахуйн алба

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

 

 

 

3.Ажилтнуудын мэдлэг чадвар, хандлагыг хөгжүүлэх

15

Байгууллагын захиалга, гэрээгээр суралцсан төгсөгчдийг ажлын байраар хангах

Хүний нөөцийн алба

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

 

 

Амаржих газрын хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд эрүүл мэндийн газраас үзүүлэх дэмжлэг, хамтын ажиллагаа сайжирна.

16

Төгсөлтийн дараах сургалтын албыг сургалтын танхим, сургалтын технологийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгслээр хангах,  эмч багш нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

Санхүү

 

 

 

 

17

Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын сургалтын төвийн байнгын  үйл ажиллагааг хангах

Эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч

Санхүү

Төсөл, хөтөлбөрүүд

 

 

 

 

18

Эмнэлзүйн ур чадварын өрөөг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгслээр хангах

 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

Санхүү

 

 

 

 

 

19

Зайлшгүй шаардлагатай төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн мэргэжилтний тоог нэмэгдүүлэх

 

 

Хүний нөөцийн алба

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

 

 

 

 

20

Төгсөлтийн дараах тасралтгүй сургалтанд эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  хамруулах

 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

 

 

 

 

21

Ажилтнуудыг соёл, хөгжлийн хөтөлбөрийн сургалтад хамруулах

 

Хүний  нөөцийн алба

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

22

Ажилтныг мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх бололцоо, нөхцлөөр хангах

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

 

4.Хүний нөөцийн байршуулалт, хувиарлалт

23

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасаг, нэгжүүдэд сэлгэн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, хөрвөх чадвартай мэргэжилтний тоог нэмэгдүүлэх

Удирдлагын баг

 

 

 

 

Хувь хүн хөгжиж, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилнэ.

24

Амаржих газарт тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх

 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

 

 

 

 

5.Хүний нөөцийн удирдлага, зохион байгуулалт

 

25

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тогтмол дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан ажилтан

 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

 

 

 

Мэдлэг, ур чадавр дээшилнэ.

26

Тасаг, нэгж бүрт тохирсон ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, ажилтнуудыг ажил дүгнэх үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох

 

Удирдлагын баг

 

 

 

 

Ажил үүргийн хуваарь тодорхой болж, үнэлгээ бодитой болсон.

27

Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нэмэгдэл хөлс, урамшуулал, тэтгэмж олгох, тэдний нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг

судлан хэрэгжүүлэх

 

Хүний нөөцийн алба

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

 

 

 

 

Ажилтнуудын нийгмийн хамгаалал сайжирна.


 


Санал асуулга

Та манай үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?
 

Статистик төрөлтийн мэдээ 2019 оны 11 сарын үзүүлэлт


Унаж гэмтэхээс сэргийльеБага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс сэргийлье.

ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 
Төрөлтийн мэдээ

2020.01.15-ны өдөр 43 эх амаржсанаас 25 охин, 18 хүү мэндэлсэн байна.

Монголын үрс маш олон болтугай.

ЗАРЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОДХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛЛИЦЕНЗ БУЛАНГААС ХАРНА УУ.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР


1. Бичиг хэргийн ажилтан - 1

2. Эрдэм шинжилгээ сургалт, гадаад харилцааны менежер - 1

3. Нярайн эмч – 1

4. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн эмч - 1

5. Даатгалын эмч - 1

6. Эх баригч - 4

7. Нярайн сувилагч – 2

8. Сувилагч – 3

9. Ариутгагч сувилагч - 2

10. Дүрс оношлогооны техникч - 1

11. Хоол зүйч -1

Эхийн сүү-Эрүүл хүүхэд

ISO 9001:2015 НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Төрөлт

Тоолуур

108813
ӨнөөдөрӨнөөдөр275
ӨчигдөрӨчигдөр1135
Энэ 7 хоногЭнэ 7 хоног275
Энэ сарЭнэ сар25004
НийтНийт1088136
Таны IP хаяг:100Dot26Dot179Dot196

Холбоос

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Холбоо барих

 : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө

 : 7700-0101 Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар

 : 11-321036 Хүний нөөцийн алба

info@urguu-amarjikh.ub.gov.mn 

 : http://www.urguu-amarjikh.ub.gov.mn