НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА СТАНДАРТ, КЛИНИК УДИРДАМЖУУД

Пүрэв, 22 5 сар 2014 01:55
Print

1.   MNS 4621:2008 Эмчилгээ, оношлогооны түгээмэл үйлдлийн стандарт
2.   MNS 5221:2002 Кесарево хагалгааны мэс засал
3.   MNS 5488:2005 Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээ
4.   MNS 6188:2010 Амаржих газрын бүтэц үйл ажиллагаа
5.   MNS 6320:2012 Нярайн бүтэлтийн оношлогоо, эмчилгээ

6.   MNS 6321:2012 Нярайн шарлалтын оношлогоо эмчилгээ
7.   MNS 6322: 2012 Дутуу болон бага жинтэй нярайн эмчилгээ асаргаа сувилгаа
8.   НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний клиникийн удирдамж
9. Жирэмслэлт,төрөх, төрсний дараах болон нярайн тусламж 2012.02.06 өдрийн  ЭМСын № 42 тоот тушаалаар Жирэмслэлт,төрлөгийн хүндрэлийг удирдах арга зүй
10. MNS 5665-6:2006 Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ
11. MNS 5286:2003 Трофобластын өвчний оношлогоо, эмчилгээ
12. MNS 5259: 2003 Хэт залуу ба ахимаг настай тулгар төрөгч эмэгтэйн жирэмслэлт ба төрлөгийг удирдах
13. MNS 5376:2011 Жор бичилтийн стандарт зэрэг стандарт, удирдамж, тушаал заавараар ханган ажилладаг.
Эмчилгээ үйлчилгээнд мөрдөгдөж байгаа хууль, тушаалууд:
1.    МУ-ын Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05
2.    ЭМС-ын “Чанарын албаны дүрэн батлах тухай ” 2012.01.17 №25
3.    ЭМС-ын “  Эх нярайн эрүүл мэнд 2011-2015 стратеги” 2010.12.28
4.    ЭМС-ын “ Чанарын албаны удирдамж, загвар батлах тухай” 2012.08.07 № 274
5.    ЭМС-ын “ Эхийн эндэгдэл ноцтой хүндрэл бүртгэх тухай” 2012.07.05.06 №244