Санхүүгийн албаны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн актууд, журам тогтоол шийдвэрийн жагсаалт

Лхагва, 09 9 сар 2015 10:08
Print

1.Төсвийн тухай хууль 2013 он

  2.Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14
  3.Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05
  4.Шилэн дансны тухай хууль 2014 он
  5.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 2001.12.13
  6.Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 2006.06.16

  7.Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангиллыг ашиглах заавар” 2014.03.14 №55
  8.Сангийн сайдын тушаал “Орлогын эдийн засгийн ангилалыг ашиглах заавар” 2015.01.20 №7
  9.Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” 2012.12.21 №276

  10.Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” 2015.01.26 №24

  11. Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам” 2013.03.29 №73

  12. Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам” 2012.11.15 №238

  13. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам” 2014.05.05 №66

  14. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам” 2005.11.23 №233

  15. Сангийн сайдын тушаал “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам“ 2012.12.13 №264

  16. Сангийн сайдын тушаал “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам” 2012.12.28 №301

  17. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 2014.03.07 №75

  18.  Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 1995.06.14 №96

  19. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Нэмэгдэл олгох тухай” 2002.09.04 №174

  20. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” 2007.12.26 №354

  21. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” 2012.05.02 №152

  22. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийн хэмжээг батлах тухай” 2010.05.05 №108

  23. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл хөлс олгох тухай” 2012.05.02 №151

  24. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам” 2012.05.02 №150