Амбулаторийн тусламж үйлчилгээнд мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн актын жагсаалт

Баасан, 11 9 сар 2015 00:40
Print
  1. MNS 4621-2008 түгээмэл үйлдлийн стандарт / эх баригч, сувилагч/
  2. ЭМС-ын 2013 оны 11 сарын 25-ны 446 тоот тушаал
  3. ЭМС-ын 2015 оны  04 сарын 10-ны 92 тоот ёс зүйн тушаал
  4. ЭМС-ын Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай 2011 оны № 377 тоот тушаал
  5. ЭМС-ын 2011.05.03-ны № 158 тоот тушаал Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах, цугцуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар
  6. ЭМС-ын 2014 оны 06 сарын 02-ны № 186тоот Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх тухай тушаал

Нийслэлийн Өргөө амаржих газраас гаргасан Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд нийтээр дагаж мөрдөгдөж буй тушаал, журмын жагсаалт

  1. Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх журам, аргачлал батлах тухай 2013 оны 10 сарын 10-ны А/101 тоот тушаал
  2. Эмнэлгийн мэргэжилтний биеэ авч явах журам батлах тухай 2014 оны 03 сарын 17-ны А/26 тоот тушаал
  3. Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний үйл ажиллагааны журам батлах тухай 2014 оны 09 сарын 04-ны А/68 тоот тушаал