Статистик, мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах албанд дагаж мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн актын жагсаалт

Баасан, 11 9 сар 2015 01:58
Print
  1. Монгол Улсын 1998.01.02-ны өдөр батлагдсан Архивын тухай хууль
  2. ЭМС-ын 2008 оны 08 сарын 15-ны 186 тоот тушаал
  3. Нийслэлийн засаг даргын А/606 тоот захирамж
  4. Нийслэлийн засаг даргын А/699 тоот захирамж
  5. Монгол Улсын хууль 2011.06.16-ны өдөр батлагдсан Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
  6. Монгол улсын хууль 1995.04.17-ны өдөр батлагдсан Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай
  7. ЭМС-ын 2013.04.22-ны өдрийн 140 тоот тушаал
  8. MNS 6285:2011 "Төрийн байгууллагын вэб сайтад тавих шаардлага"