НИЙСЛЭЛИЙН ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ҮЙДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Пүрэв, 15 1 сар 2015 00:00
Print

2015 оны 01 сарын 20
ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ ЗОРИЛГО
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны эрхэм зорилго нь эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж, нийгмийн хамгаалал, эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэхэд оршино.

ЗОРИЛТ
1.    Эрүүл мэндийн ажилтны цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшил, тэтгэвэр, тэтгэмжийг амьдралын бодит хэрэгцээг хангахуйц түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэхийн төлөө тууштай тэмцэх.
2.    Гишүүдийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоог сайжруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлагыг ажлын байранд бүрэн хангуулж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийг бууруулж, урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх.
3.    Эрүүл мэндийн холбогдолтой болон хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын харилцааны хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход нөлөөлж, идэвхтэй оролцох.
4.    Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, эв нэгдэл, энх тайван байдлыг сахин хамгаалах үйл хэрэгт оролцох.
5.    МЭМАҮЭ-ийн гишүүдийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, давтан сургах сургалтыг өргөжүүлэх замаар  боловсон хүчний хувьд бэхжүүлэх.
6.    МЭМАҮЭ-үүдийн Холбооны бодлого, үйл ажиллагаанд залуучууд, эмэгтэйчүүдийн идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэх.
7.    Салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд, хөдөлмөрчдийн хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангуулах талаарх үйлдвэрчний эвлэлийн тэмцлийг зохион байгуулах.


д/д

Хийх ажлын жагсаалт

Хугацаа

Гарах үр дүн

Хариуцагч

Салбар хороодын үйл ажиллагаатай нэгдмэл ажиллах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

1

Хамтын гэрээний дагуу үйл ажиллагааг эрчимтэй явуулах

Жилдээ

Ү йлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагааг өргөтгөж ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах тогтолцоо сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

2

ҮЗ-ийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн хороодтой хамтран ажил зохиох, төлөвлөгөөг батлах

Жилдээ

3

Салбарын шилдэг сонгуультан ажилтаныг шалгаруулж үйлдвэрчний эвлэлд нэр дэвшүүлэх

Жилдээ

4

Салбарын гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд ОХУ-ын Буриадын ҮЭ-ийн салбар хороодуудтай туршлага солилцон хамтын ажиллагааг тогтоох

Жилдээ

5

Бусад аймаг нийслэлийн эмнэлгүүдийн үйлдвэрчний хороодтой хамтран ажиллах, арга барилтай танилцах, туршлага солилцох хөтөлбөр боловсруулан ажиллах

Жилдээ

6

МЭМАҮЭХ ны оны шилдэгүүд болон бусад шагналуудад байгууллага, хамт олон, сонгуультан, гишүүдийг тодорхойлж байх

Жилдээ

7

ҮЭ-ийн гишүүдийг дэмжих, нийгмийн идэвхийг сайжруулах зорилгоор МЭМАҮЭХ холбоо болон бусал хороодтой хамтран үзэсгэлэнт газраар аялуулах ажлыг зохион байгуулах

2-р улирал

Тэмдэглэлт үйл явдлыг тэмдэглэх

8

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан нийт эмч нарын дунд “Бүсгүйчууд” тэмцээн зохион байгуулахад хамтран ажиллах

4 сар

Ажилчдын нийгмийн идэвх сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

9

Нийт ажилчдын эрүүл мэнд хөдөлгөөнийг дэмжин “Хөдөлгөөн – эрүүл мэнд” өдөрлөг зохион байгуулах

3 сар

Ажилчдын нийгмийн идэвх сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

10

Салбарын ҮЭ-ийн хороодуудтай Шилжин явах цомын төлөөх Спортын бооцоот тэмцээн өргөнөөр зохион байгуулахад оролцох

2-р улирал

Нийгмийн идэвх дээшлэнэ, эрүүл мэнд сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

11

Үйлчилгээний ажилтны баярын өдрөөр аян зохион байгуулж тэргүүний үйлчилгээний ажилтануудыг шалгаруулах урамшуулах, арга хэмжээ зохион байгулахад оролцох

4 сард

Үйлчилгээний ажилтны нийгмийн идэвх сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

12

ОУ-ын сувилагч нарын өдрийг тохиолдуулан онол практикийн бага хурал зохион байгуулж шилдэгийг тодруулж урамшуулах

Хагас жилдээ

Сувилагч нарын нийгмийн оролцоо ур чадвар дээшлэнэ

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

13

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “Алтан чагнуур” шилдэг эмч нарыг шалгаруулах шалгаруулалтанд эмч нараа өрсөлдүүлэх, аян зохион байгуулах

1-р улиралд

Эмч нарын үнэлэмж дээшлэнэ

МЭМАҮЭХолбоо

14

Нэрэмжит Онол практикийн бага хурал зохион байгуулахад хамтран оролцож зохион байгуулах

1-р улиралд

Эмч ажилчдын мэдлэг дээшлэнэ

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ЭШСГХА

Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн нөхцлийн талаар

15

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн мэдлэг олгох сургалтыг эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд давтан зохион байгуулах, багц цаг олгох

1-2 р улирал

Хөдөлмөр хамгааллын мэдлэг сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

16

Ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт /багажийн болон лабораторийн шинжилгээнд/ хамруулж эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж хэвшүүлэх

Жилдээ

Ажилчдын эрүүл мэнд сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

17

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг ажилтанд хор саармагжуулах хүнсээр хангах асуудлыг зохицуулах

Жилдээ

Ажилчдын эрүүл мэнд сайжрана

Захиргаа, ҮЭХ

Ажилчдын мэргэжил

18

Өөрийн байгууллагын ҮЭ-ийн хорооны үйл ажиллагааг сурталчилсан самбар шинэчлэн байгуулж, сурталчилгааны материал шинээр бий болгон тараах

Жилдээ

ҮЭХ-ны үйл ажиллагааг таниулан сурталчлах

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

19

ҮЭ-ийн хорооноос нийт эмч ажилчдыг сэтгэл заслын нэгдсэн сургалт болон ес зүй байгууллагын соелын талаархи ажлын байрны сургалтыг ёс зүйн хороотой хамтран зохион байгуулах

Жилдээ

Ажилчдын ес зүй харилцааны ур чадвар сайжрана

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

20

Нийт ажилчдын дунд интернет өрөө бий болгож үйл ажиллагаанд оруулах

Жилдээ

Эмч ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлэнэ

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

21

Шинэ мэдээлэл сургалтанд зориулан гадаадын 1-2 хэвлэл захиалгыг хийж нийтийн хүртээл болгох

Жилдээ

Эмч ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлэнэ

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

22

Үйлдвэрчний хорооны татварын орлогоос байгууллагын хэмжээнд сургалт сурталчилгаанд болон эмч ажилтануудад зориулсан дотоодын сониныг үргэлжлүүлэн хэвлэж нийтлэх

Жилдээ

Эмч ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлэнэ

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

Нийгэм, ахуйн хөнгөлөлтийн, эрүүл мэндийг дэмжих талаар

23

Нийт ажилчдад амралт чөлөөт цагаараа идэвхтэй амрах, дасгал хөдөлгөөнийг хангах чийрэгжүүлэх өрөөнд дахин шинэ тоног төхөөрөмжөөр хангаж, бие бялдрын үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох

Жилдээ

Ажилчдын эрүүл мэнд сайжирч, идэвхтэй хөдөлгөөн дэмжигдэнэ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

24

Байгуулагт аэробикийн сургалтыг тасралтгүй явуулж түүнд зориулж заалыг толиор хангаж, матрасс, биеийн тамирын хэрэгсэл авах

Жилдээ

Ажилчдын идэвхтэй хөдөлгөөн дэмжигдэнэ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

25

Хөдөлгөөн эрүүл - Эрүүл мэнд хөтөлбөрийг дэмжин эмч, ажилтнуудын дунд ажлын байран дах сургалт зохион байгуулж, цэнгээнт бүжгийн аварга шалгаруулан нэгдсэн тэмцээнд оролцуулах

Жилдээ

Ажилчдын эрүүл мэнд сайжирч, идэвхтэй хөдөлгөөн дэмжигдэнэ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо