2014 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Лхагва, 05 3 сар 2014 03:47
Print


 

 

1. Орлогын гүйцэтгэл

 

 

Төсвөөс санхүүжилт

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

Туслах үйл ажиллагааны орлого

791 сая 496 мянга 500 төгрөг

140 сая 000 мянга 000 төгрөг

10 сая 913 мянга 950 төгрөг

21 сая 007 мянга 490 төгрөг

НИЙТ= 491 сая 701 мянга 601 төгрөг

 

 

1. Зардлын зарцуулалт

 

 

Цалингийн зардал

Тогтмол зардал

Үйл ажиллагааны зардал

Бусад зардал

Үндсэн цалин

Унаа хоолны хөнгөлөлт

Ур чадварын нэмэгдэл

Илүү цаг

Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл

Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл

 

Гэрэл цахилгаан

Түлш халаалт

Цэвэр, бохир ус

 

Эм, боох материал

 

Хоол

 

Хог хаягдал, ариутгал цэвэрлэгээ

Бичиг хэрэг

Түлш шатахуун

Шуудан холбоо

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс г.м

661 сая 217 мянга 358 төгрөг

51 сая 383 мянга 056 төгрөг

144 сая 229 мянга 436 төгрөг

71 сая 854 мянга 600 төгрөг

22 сая 264 мянга 327 төгрөг

НИЙТ = 475 сая 187 мянга 953 төгрөг

 

 

Орлогын гүйцэтгэл Тус амаржих газар нь 02-р сарын 28-ний байдлаар өссөн дүнгээр төсвөөс авах санхүүжилт  791 сая 496 мянга 500 төгрөг, ЭМД-ын санхүүжилт 140 сая 000 мянга 000 төгрөг, үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлого 31 сая 921 мянга 440 төгрөг байна.


Зардлын зарцуулалт

Ажиллагсадтай холбогдсон зардалд 661 сая 217 мянга 358 төгрөг, тогтмол зардалд (гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир ус) 51 сая 383 мянга 056 төгрөг, үйл ажиллаагааны зардал болон эм боох материалд  144 сая 229 мянга 436 төгрөг, хоолны зардалд 71 сая 854 мянга 600 төгрөг, бусад зардалд 22 сая 264 мянга 327 төгрөг тус тус зарцуулсан байна.
КНАГ-ын Санхүүгийн алба
2014-03-04