Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай

Лхагва, 18 11 сар 2015 07:07
Print

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 05 дугаар сарын  05-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолын 3.2.4 дэх хэсэг, Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газрын Даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/87 дугаар тушаалыг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Тус амаржих газарт Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдсэн Хяналтын мониторыг хүлээн авах ажлын хэсгийг нэгдүгээр,  бүртгэж авах тоног төхөөрөмжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг шалган ажлын хэсгийн гишүүдтэй хамтран ажиллахыг Нярайн стационарын эрхлэгч /А.Оюунцэцэг/-т, Инженер техникийн албаны дарга /Н. Энхцэцэг/-т,

3. Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдсэн уг тоног төхөөрөмжийг байгууллагын хөрөнгийн бүртгэлд авахыг Ахлах нягтлан бодогч /Ч.Гангэрэл/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4. Тушаалын хэрэгжилт, хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Өмч хамгаалах зөвлөл /О.Батдаваа/-д даалгасугай.ДАРГА,ЕРӨНХИЙ ЭМЧ                    Д.ЭНХБАЯРТоног төхөөрөмж хүлээн авах

ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

 

 

 

Ажлын хэсгийн дарга:

Стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн орлогч дарга                            О.Батдаваа

Гишүүд:

Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмжийн инженер                   М.Эрдэнэжаргал

Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч                                              Ш.Наранчимэг

Үндсэн хөрөнгийн нярав                                                               Б.Оюунцэцэг


2015 онд шинээр нэмэгдсэн тоног төхөөрөмж

 

Эд хөрөнгийн нэр

Марк дугаар

Үзүүлэлт

Үйлдвэрлэсэн он

Чанар

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Бүртгэх анхны үнэ

Хандивлагч байгууллага

Нэгжийн үнэ

Нийт үнэ

Нэр

Эх үүсвэр

1

Хяналтын монитор

Edan IM8

БНХАУ

2015 09

сайн

ш

2

3,049,000

6,098,000

“Интер Сайнс” ХХК

НЭМГ

НИЙТ

6,098,000