Дотоод хяналт, үнэлгээ хийлээ.

Баасан, 25 1 сар 2019 03:43
Print

2019.01.18-01.24-ны өдрүүдэд НӨАГ-ын Чанарын албаны удирдлаганд бүх албадыг оролцуулан тодорхой чиглэлүүдээр тасаг, хэсэг, нэгжүүдэд дотоод хяналт, үнэлгээ хийв.