НӨАГ-ын 2017 оны 3-р улирлын худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл

Даваа, 11 9 сар 2017 07:46
Print

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1 Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл багц-1 Улсын төсөв 27,735,000.0 26,625,585.4 Нээлттэй тендер шалгаруулалт ТОӨЗ-д заасан техникийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Бүтээлч-Үйлс ХХК Их-Уул ХХК Батлагдсан төсөвт өртгөөс тус компанийн санал болгосон үнийн санал хэтэрсэн тул тус тендерт шалгараагүй
2 Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл багц-2 24,025,000.0 21,505,000.0 ТОӨЗ-д заасан технийкийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Пи пи пи эм жи эл ХХК Ашид-Орших ХХК, Бүтээлч-Үйлс ХХК Ашид-Орших ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 27.1.3-т заасны дагуу ТОӨЗ-ний 12.1, 18.1-д заасан шаардлагуудыг хангаагүй тул тус багцад шалгараагүй. Бүтээлч-Үйлс ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 28.7.4-т заасны дагуу харьцуулах үнэ их байсан тул тус багцад шалгараагүй.
3 Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл багц-3 16,348,040.0 14,813,876.8 ТОӨЗ-д заасан техникийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Бүтээлч-Үйлс ХХК Ашид-Орших ХХК, Их-Уул ХХК Ашид-Орших ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 27.1.3-т заасны дагуу ТОӨЗ-ний 12.1, 18.1-д заасан шаардлагуудыг хангаагүй тул тус багцад шалгараагүй. Их-Уул ХХК нь батлагдсан төсөвт өртгөөс тус компанийн санал болгосон үнийн санал хэтэрсэн тул тус тендерт шалгараагүй
4 Эмнэлгийн дээврийн засварын ажил ЯЗГ-ийн Өвсний үндэс төсөл 177,541,074.0 - ТОӨЗ-д заасан техникийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Нэг ч тендер шалгараагүй Өгөөмөр-Уул ХХК, Бизнес фокус ХХК, Шинэ дээвэр ХХК, Онон бридж ХХК, Кенжикү ХХК Тус амаржих газарт Мэргэжлийн хяналтын газраас 2017 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 02-01-001/26 тоот албан бичиг ирсэний дагуу зайлшгүй шаардлагаар эмчилгээ, оношлогооны үед өвчтөн, үйлчлүүлэгчид, эмнэлгийн ажилчдыг шарлагаас хамгаалах зорилгоор рентгений өрөөг засварлах болсон тул захиалагчийн хүсэлтээр уг тендерийг цуцалсан тул нэг ч тендер шалгараагүй.
5 Эмнэлгийн өндөр өртөгтэй мэс заслын хэрэгсэл худалдан авах багц -1 Эрүүл мэндийн даатгалаас 132,600,000.0 132,413,940.6 ТОӨЗ-д заасан техникийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Монголиан стар дистрибюшин ХХК Медстар-Эрдэнэ ХХК Тус байгууллагын тендерийн баримт бичиг нь ТОӨЗ 12.1-т заасан шаардлагыг хангаагүй нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 12.2 заалтанд заасан шаардлагыг хангаагүй тул тус тендерт шалгараагүй.
6 Эмнэлгийн өндөр өртөгтэй мэс заслын хэрэгсэл худалдан авах багц -2 41,150,000.0 21,600,000.0 ТОӨЗ-д заасан технийкийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Еврофарм ХХК Пролианс ХХК, Медмонгол ХХК, Меджей ХХК, Сүвэн-Уул ХХК Тус тендерт “Пролианс” ХХК нь багц 2-т 42,673,620.0 төгрөгийн санал ирүүлсэн нь манай босго үнээс давсан байгаа тул тендерт оролцох боломжгүй гэж үзсэн. Медмонгол ХХК  болон Меджей ХХК- Ирүүлсэн үнийн санал нь “ТБОНӨХБАҮХАТ” хуулийн 28.7.3 дахь заалтанд нийцээгүй тул шалгараагүй. Сүвэн-Уул ХХК нь ирүүлсэн тендерийн баримт бичигтээ нийт нийлүүлэх тоо хэмжээгээ дутуу бодон явуулсан тул тус тендерээс татгалзсан.
7 Эмнэлгийн өндөр өртөгтэй мэс заслын хэрэгсэл худалдан авах багц -3 26,100,000.0 26,092,847.3 ТОӨЗ-д заасан техникийн болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх Монголиан стар дистрибюшин ХХК Сүвэн-Уул ХХК, Меджей ХХК, Еврофарм ХХК Сүвэн-Уул ХХК, Меджей ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн санал нь манай босго үнээс давсан тул уг тендерээс татгалзсан. Еврофарм ХХК-ийн ирүүлсэн дээж бүтээгдэхүүн нь техникийн шаардлага хангаагүй нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 12.2 заалтанд заасан шаардлагыг хангаагүй тул тус тендерийг хүлээн зөвшөөрөөгүй.