Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Дотоод хяналт, үнэлгээ хийлээ.

Дотоод хяналт, үнэлгээ хийлээ.

2019.01.18-01.24-ны өдрүүдэд НӨАГ-ын Чанарын албаны удирдлаганд бүх албадыг оролцуулан тодорхой чиглэлүүдээр тасаг, хэсэг, нэгжүүдэд дотоод хяналт, үн...