Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Гарчиг Огноо Үзэх
1 НӨАГ-ын даргын 2021.02.10-ны өдрийн А/19 тушаал 2021-02-15
2 НӨАГ-ын даргын тушаал 2021.02.10-ны өдрийн А/20 “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай” 2021-02-10
3 НӨАГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /2020.11.12-НЫ ӨДРИЙН А/81/ “КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХЛЫН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ” 2020-11-20
4 НӨАГ-ын даргын тушаал: “Аян зохион байгуулах тухай” 2020 оны 9 дүгээр сарын 24-ны өдөр А/64 тоот тушаал 2020-11-02
5 Нөаг-ын даргын тушаал 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/30 тушаал “Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг шинэчлэх тухай” 2020-10-07
6 НӨАГ-ын даргын тушаал: “Шинэ Коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай” 2020-02-03
7 Ажилтнуудад ажлын үр дүн, гүйцэтгэлээр мөнгөн урамшуулал олгох журмыг шинэчлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-19
8 Сахилга дэг журмыг сайжруулах тухай 2019-05-03
9 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, жагсаалт, тарифийг шинэчлэн батлах тухай А84 тушаалын хавсралт 2019-01-21
10 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, жагсаалт, тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2018 он. 2019-01-21
11 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам, жагсаалт, тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2017 он. 2019-01-21