Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар

Нийслэлийн Өргөө амаржих газар нь эх баригч  71, сувилагч 93, лаборант 9,  эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнээс мэргэжлийн зөвлөх зэрэгтэй 1, тэргүүлэх зэрэгтэй 24, ахлах зэрэгтэй 29, нийт 54 буюу 25,5% нь мэргэжлийн зэрэгтэй.